กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
  รายละเอียด :

 คำสั้่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง

          ด้วยกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ได้ครบการดำรงตำแหน่ง ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ขึ้นใหม่ ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ จึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง 

          รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

          ของเชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน