ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
  รายละเอียด :

           อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วของการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน