ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสม้ยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

          สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562

          สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2562

          สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 14-28 สิงหาคม 2562

          สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ธันวาคม 2562

          สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

          สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน