ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

           อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562

          จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน