ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
  รายละเอียด :

           อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 ประกอบกับข้อ 24 วรรคสอง

          สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ได้กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่างและพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน