ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

         อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ได้กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2563

         จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                      ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน