ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
  รายละเอียด :

                อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 ประกอบกับข้อ 24 วรรคสอง

                สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ได้กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล    ไม้เรียงจะต้องพิจารณา

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน