ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
  รายละเอียด :

                อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วของการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน