กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
27 ม.ค. 2565
2 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 ม.ค. 2565
3 พระราชบญญ ั ัติ กําหนดแผนและขนตอนการกระจายอ ั้ ํานาจ ใหแก ้ ่องค์กรปกครองส่วนทองถ ้ ิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ม.ค. 2565
4 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 ม.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 มิ.ย. 2564
6 ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
21 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1